Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
free templates joomla

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Política de gestió ambiental, seguretat i salut i eficiència energètica

 

caracteristicas

L'Empresa Municipal de Transports de València, EMT, que es dedica a la prestació del servici urbà de transport de viatgers i viatgeres i dels servicis que se’n deriven, es compromet, en relació amb el manteniment, reparació i aparcament de la flota en els depòsits sud i nord de l'empresa, a mantindre en vigor la legislació i reglaments tant ambientals com els relacionats amb els riscos que afecten l’activitat, la ubicació geogràfica i les condicions de treball del seu personal empleat; tot això tenint en compte la millora contínua en l'acompliment ambiental i energètic de l'organització.

L'EMT continuarà esforçant-se per a reduir, evitar o suprimir els diversos riscos que puguen afectar el personal, el medi ambient i els seus propis objectius funcionals tenint en compte tot el cicle de vida dels seus servicis. Per això es compromet a:

 • INTEGRAR en la seua política de gestió de l'empresa els criteris ambientals, d'eficiència energètica i de seguretat i salut en el treball, i aplicar-los en els processos de planificació i presa de decisions.

 • COMPLIR la legislació vigent i altres requisits que subscriga l'organització.

 • PREVINDRE la contaminació general i el balafiament energètic, així com els danys i la deterioració de la salut, marcant-se metes que suposen una millora contínua del sistema de gestió.

 • PROPORCIONAR al personal d'EMT les condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deterioració de la salut, així com l'eliminació dels perills i la reducció dels riscos de seguretat i salut en el treball (SST).

 • MINIMITZAR la producció de residus en la mesura del possible i OPTIMITZAR l'ús de les matèries primeres i energia mitjançant el plantejament d'objectius de gestió.

 • REDUIR els riscos a què es poden enfrontar les treballadores i treballadors, així com els riscos ambientals, identificats pel sistema de gestió.

 • DIVULGAR la política de gestió entre les parts interessades i acceptar suggeriments.

 • PROMOURE la consulta i participació així com les actuacions de formació i conscienciació del personal de l'empresa sobre la necessitat de protegir-se a si mateixos durant el treball, preservar el medi ambient i millorar l'acompliment ambiental i energètic.

 • AVALUAR anualment els efectes ambientals i de prevenció de riscos derivats de la nostra activitat als efectes de manteniment i millora del sistema de gestió.

 • DESENVOLUPAR sistemes de comunicació externs per a informar les parts interessades afectades sobre les actuacions de l'empresa en la prevenció de la salut, la conservació del medi ambient i el bon ús de l'energia.

 • ADQUIRIR productes i servicis energèticament eficients, en la mesura de les possibilitats de l'EMT, així com dissenyar itineraris i servicis per a millorar l'acompliment energètic.

D’acord amb el context que envolta l'organització, des de la direcció de l'Empresa Municipal de Transports de València estem segurs, amb el compliment d’estos criteris, de contribuir a la necessària connexió entre el desenvolupament tecnològic i empresarial amb actuacions destinades a millorar les condicions de seguretat en el treball del nostre personal, així com a conservar i protegir el medi ambient, tenint sempre en compte el consum energètic adequat.

 
 Josep-Enric García Alemany
Director gerent

València, 22 de setembre de 2020